Poslovni informacioni sistemi

Poslovni IS - o predmetu PDF Štampa El. pošta

Odsek: UK, ME

Fond časova: 2+2+1

Način polaganja: P+U

Semestar: 5 i 7

Broj ESPB bodova: 5


CILJ: Sagledavanje karakteristika poslovnih informacionih sistema, ovladavanje osnovnim konceptima gotovih integrisanih softverskih sistema.


POTREBNO PREDZNANJE

Uvod u informacione sisteme, Osnovi organizacije.


SINOPSIS

Predavanja

Poslovni informacioni sistemi (pojam, značaj, karakteristike, istorijat razvoja). Struktura i način funkcionisanja poslovnih informacionih sistema. Specificnosti razvoja IS pojedinih poslovnih podsistema: Procesi, informacioni ulazi i izlazi, obrade, skladišta podataka, karakteristična dokumenta, izveštaji. Gotovi integrisani softverski sistemi (ERP sistemi – Enterprise Resource Planning). Uporedni pregled karakteristika vodećih svetskih rešenja. (osnovne karakteristike, tipovi aplikacija, sadržaj). Metodologije i faktori izbora ERP sistema:studije izvodljivosti i efektivnosti odgovarajućeg ERP sistema. Uvođenje ERP sistema: Kritični faktori uvođenja ERP sistema. Prilagođavanje internim standardima i pravilima poslovanja preduzeća. Upravljanje poslovnim informacionim sistemom Tipovi upravljanja, Strategije upravljanja, Tehnike kontrole IS. IT ekonomija. IT standardizacija.

Vežbe

Razrada studija slučajeva poslovnih informacionih sistema, Analiza pojednih modula ERP softverskih paketa.

Seminarski rad od januara tekuce godine do kraja te godine. Od narednog januara seminarski rad mora ponovo da se brani.


NAČIN POLAGANJA I OCENJIVANJE :

Seminarski rad

Model procesa jedne poslovne funkcije, rečnik podataka, model podataka i SQL upiti. Seminarski rad se brani u terminu pismenog dela ispita.

Usmeni ispit

2 pitanja sa predavanja

Konačna ocena: 0.4 * poeni sa seminarskog rada + 0.6* poeni sa usmenog

 

Literatura

1. Osnovna literatura

materijal nastavnika u elektronskom obliku


2. Dopunska literatura:

Wigand, R., Mertens, P.: Introduction to Business Information Systems, Springer, 2003

Bocij, P. Chaffey, D.: Business Information Systems, Prentice Hall, 2003

 

Predavanja-sadržaj :

•P-01  Integrisana obrada podataka

•P-02 IS u industriji – razvoj i marketing

•P-03  IS u industriji – nabavka i skladištenje , sistem kvaliteta

•P-04  IS u industriji – proizvodnja i održavanje

•P-05  IS u industriji – finansije i računovodstvo , IS

•P-06  IS u industriji – ljudski resursi i upravljanje

•P-07  Razvoj IS – ERP paketi

•P-08  IS u uslugama – specifičnosti

•P-09  IS u uslugama – marketing, prodaja, lanci snabdevanja

•P-010  IS u uslugama –e- k omerc, javni sektor

•P-011  Upravljanje IS

•P-012  IT Ekonomija

•P-013  Standardi u IT poslovanju

•P-013  Trendovi razvoja IS

 

Vežbe-sadržaj :

•V-01  Modeliranje procesa

•V-02  Modeliranje procesa –primeri

•V-03  Radionica iz modeliranja procesa

•V-04  Rečnik podataka

•V-05  Modeliranje podataka

•V-06  Modeliranje podataka – složeniji primeri

•V-07  Radionica iz modeliranja podataka

•V-08  SQL primeri

•V-09  SQL složeniji upiti

•V-010  Rad u Power Designer-u

•V-011 Rad u Power Designer-u

•V-012  Priprema za seminarski rad

•V-013  Priprema za seminarski rad

 

Laboratorijske vežbe-sadržaj :

•  MS NAV – samostalni rad u RC pod vođstvom demonstratora.

 

Institucije

Predstojeći IT događaji

Anketa

Oblast koja me najviše interesuje je:
 

Samo za urednike
Početna | Publikacije | IT dešavanja | Ankete | Korisni linkovi

Copyright 2011 © Fakultet Organizacionih Nauka. Sva prava zadržana.
Jove Ilića 154, Beograd, Srbija, tel. +381 11 3950 800, fax. +381 11 461 221